Consultanță fonduri europene și scheme de ajutor de stat
S.C. REI FINANCE ADVISORS S.R.L.
Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi
alimentaţiei publice
Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi
alimentaţiei publice
GRANT NERAMBURSABIL
20% din pierderea înregistrată în 2020, comparativ cu anul 2019
0% cofinanţare
Solicitanții eligibili:
➤ structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate
➤ structuri de alimentaţie
➤ înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României
➤ agenţii de turism licenţiate şi ghizi de turism atestaţi
Bugetul schemei:
➤ 500 milioane euro
Criterii de eligibilitate generale:
➤ Nu erau întreprinderi în dificultate în 2019; sunt eligibile
întreprinderile care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în
dificultate ulterior anului 2019, din cauza epidemiei de COVID-19.
➤ Prin excepţie, ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor
sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31
decembrie 2019, cu condiţia să nu facă obiectul unei proceduri
colective de insolvenţă în temeiul legislaţiei naţionale şi să nu
fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.
➤ Nu depăşesc plafonul maxim de 1.800.000 Euro/întreprindere
unică (legată) pentru ajutoare oferite în cadru temporar pentru
măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul
actualei epidemii de COVID-19.
➤ Nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de
stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform
prevederilor legale în vigoare.
➤ Nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul
schemei de ajutor de stat.
Criterii de eligibilitate specifice:
➤ Își mențin activitatea pentru care au obţinut finanţare
pentru cel puţin 12 luni de la data plăţii sumelor (pentru grant <
200.000 Euro) sau 24 de luni de la data plăţii sumelor (pentru grant >
200.000 Euro)
➤ Au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două
exerciţii financiare încheiate (2019 și 2020).
Grant nerambursabil:
➤ Sunt acordate granturi în cuantum de 20% din baza de calcul,
rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN
prevăzute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020 cu modificările și
completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele
utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau
altor taxe.
➤ Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui
beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de
800.000 euro/întreprindere unică (legată)
Baza de calcul al ajutorului va fi certificată şi asumată fie de
către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă
membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România, fie de către un auditor financiar sau o
firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai
Camerei Auditorilor Financiari din România.
Cheltuieli eligibile:
➤ cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale,
mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate;
➤ datorii curente și restante față de furnizorii curenți,
inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor
încheiate;
➤ cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
➤ cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității
curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor
categorii de servicii indirecte;
➤ cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv
materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii
virusului SARS-CoV-2;
➤ cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar inclusiv
obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării
activității curente;
➤ cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje,
instalații, tehnologii, necesare reluării activității;
➤ cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu
excepția TVA deductibil si bugetele locale;
➤ cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât
și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.
Lista domeniilor de activitate eligibile:
➤ întreprinderi care dețin agenţii de turism, care desfăşoară
activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990;
➤ întreprinderi care dețin structuri de primire turistice cu
funcţiuni de cazare, care desfăşoară activităţi conform codurilor
CAEN 5510, 5520, 5530, 5590;
➤ întreprinderi care dețin structuri de alimentaţie, care
desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629,
5630;
➤ ghizii de turism care desfăşoară activităţi conform codului
CAEN 7990 și sunt organizați ca întreprinderi.

Redim
Contrast