PROGRAM PENTRU DOMENIUL ACVACULTURII (SRL ,ONG) CARE DETIN BAZINE PISCICOLE

Măsura: II.2 Investiții productive în acvacultură
Totodată, prin intermediul acestei măsuri este sprijinită introducerea în acvacultură de specii cu valoare economică ridicată.
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 43.350.016,18 lei,
echivalentul a 8.809.188,41 EURO
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de:
-pentru IMM-uri și Persoană fizică autorizată, întreprindere
individuală și întreprindere familială – 9.842.000 lei (echivalentul
a 2.000.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,921 LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2021)
– Întreprinderi mari – 16.239.300 lei(echivalentul a 3.300.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,921 LEI/EUR,valabil în luna aprilie 2021)
-pentru Unități de cercetare cu activitate de producție în domeniul
acvaculturii care desfășoară activitate economică – 4.921.000 lei
(echivalentul a 1.000.000EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,921 LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2021)
– Asociații înființate legal care desfășoară activitate economică
în domeniul acvaculturii atunci cand operaţiunile sunt puse în
aplicare de organizaţii de producători, de asociaţii de organizaţii
de producători sau de organizaţii interprofesionale – 6.397.300 lei
(echivalentula 1.300.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,921 LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2021)
-Societăţi cooperative pescăreşti, care desfășoară activități
economice, în domeniul acvaculturii – 6.397.300 lei (echivalentul a
1.300.000 EURO la cursulde schimb INFOREURO de 4,921 LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2021)
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.605.00 lei
(echivalentul a5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,921 LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2021)
Cererile de finanțare pot fi depuse începând cu data de astăzi până la data de 18 iunie 2021, ora 14:00.
Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul unei Cereri de finanțare este stabilit în baza prevederilor art. 95 din
REGULAMENTUL (UE) NR. 508 din 15 mai 2014, cu modificările și
completările ulterioare. după cum urmează:
-100% din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii atunci cand
beneficiaruleste un organism de drept public;
-75% din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii atunci
când beneficiarul este o societate.
_cooperativă pescărească, ce desfășoarăactivități economice în
domeniul acvaculturii;
-75% din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii atunci când
beneficiar ii sunt asociații inființate legal, care desfășoară activitate economică;
-50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA
eligibilă )pentru microîntreprinderi,întreprinderi mici, mijlocii
şi ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii;
-30% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA
eligibilă)pentru întreprinderile care nu se încadrează în
definiţia IMM-urilor şi ONG-urilor cu activitate economică
îndomeniul acvaculturii.
Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare egală cu diferența dintre valoarea totală eligibilă și valoarea sprijinului acordat.
Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanţarea
investiţiei prin: aport în natură, aport în numerar constituit de
beneficiar, surse de finanţare (credit bancar) sau combinații dintre
acestea.
NOTA se pot procura doar echipamente pentru dragare, intretinere,
extindere, echipamente pentru pescuit , diverse scule si unelte,
containere pentru spatii productie , echipamente/utilaje pentru procesare ambalare/etichetare, camera frigorifice ,panouri solare ,echipamente pentru comercializare, calculatoare, imprimante, softuri etc etc ,introducerea de noi specii etc
Solicitanti eligibili : Întreprinderile,ONG-urile cu activitate
economică din domeniul acvaculturii, Unități de cercetare cu
activitate de producție în domeniul acvaculturii și cooperativele.
Activitati eligibile :
– Investiţii noi productive;
– Investiții privind modernizarea fermelor;
– Diversificarea producţiei şi a speciilor de cultură.
– Diversificarea surselor de venituri şi creşterea profitabilităţii
fermelor prin activități de
procesare și comercializare directă a producției proprii.
Activitati neeligibile :
– activități de alimentație publică;
– facilități de cazare;
– turism piscicol, turism pentru pescuitul recreativ-sportiv, turism
legat de observarea păsărilor acvatice, turism educaţional referitor
laprotecţia mediului acvatic;
– servicii de mediu aferente acvaculturii;
– activităţi educaţionale referitoare la acvacultură
Solicitanții eligibili
Categoriile de solicitanţi eligibili care pot accesa fonduri
nerambursabile prin POPAM sunt cei care au ca obiect de
activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 –„Acvacultura maritimă”
sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”.
Sunt eligibile pentru finanțare atât întreprinderile care au istoric
de funcționare, cât și întreprinderile nou înființate, organizate
suburmătoarele forme:
Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și
întreprindere familială (înfiinţate în baza O.U.G.nr. 44/2008, cu
modificările și completările ulterioare);
Societate în nume colectiv –SNC, societate în comandită simplă –
SCS, societate pe acţiuni – SA, societate în comandită pe acţiuni
–SCA, societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţate în
baza Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare);
Asociații înființate legal care desfășoară activitate economică;
Societăţi cooperative pescăreşti, care desfășoară activități
economice, în domeniul acvaculturii;
Unități de cercetare cu activitate de producție în domeniul
acvaculturii care desfășoară activitate economică, în conformitate
cu prevederile art. 95,alin. (2) lit. (a) din REGULAMENTUL (UE)NR. 508 din 15 mai 2014.
Pentru a fi eligibili învederea obţinerii finanţării pentru Măsura
II.2 – Investiţii productive în acvacultură, solicitanţii trebuie
să îndeplinească următoarele _condiţii__:
– să aibă obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321
–„Acvacultura maritimă” sau 0322 –
„Acvacultura în ape dulci”;
– să nu se afle în proces de lichidare, fuziune, reorganizare sau
faliment;
– să se încadreaze în una din categoriilede mai jos:
• Microîntreprindere: până la 9 salariaţi şi o cifră de
afacerianuală < 2 mil. euro sau deţine activetotale de până la 2
mil. euro, echivalent în lei;
• Întreprindere mică: între 10 și 49 de salariaţi şi realizează
ocifră de afaceri anuală < 10 mil. eurosau deţine active totale de
până la 10 mil. euro, echivalent în lei;
• Întreprindere mijlocie: între 50 și 249 de salariaţi şi
realizeazăo cifră de afaceri anuală < 50 mil.euro, echivalent în
lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentulîn lei a
43 mil. euro;
• Întreprindere mare: peste 250 de salariaţi şi realizează o cifra
de afaceri anuală > 50 mil.euro, echivalent în lei.
– Nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP/AM POPAM,
– A înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la
Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv
0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate.
Solicitanții care îşi încep activitatea în domeniul acvaculturii
prezintă un plan de afaceri şi în cazul încare valoarea investiţiilor depăşeşte50.000 EUR, iar acestea presupun lucrări de constucții-montaj, un studiu de fezabilitate/documentațiade avizarea lucrărilor(DALI) /studiu de fezabilitate însoțitde elemente specifice ale DALI, care include o evaluare a impactului operaţiunilor asupra mediului.
Sprijinul se acordă doar atunci când existenţa unor perspective de
piaţă favorabile şi durabile pentru produsul respectiv, este
susținută de Studiul de piață pentru sectorul pescăresc, publicat
pesite-ul www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020
Activități eligibile
În conformitate cu dispozițiile art. 48 din Regulamentul (UE) nr.
508/2014, POPAM poate sprijini:
a) investiţii productive în acvacultură;
b) investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a
speciilor de cultură;
c) investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţăa lucrătorilor
din domeniul acvaculturii;
d) investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la
sănătatea şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de
echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor
sălbatice de pradă;
f) investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a
valorii produselor de acvacultură;
g) investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate
pentru acvacultură prin îndepărtareamâlului sau investiţiile menite
să prevină depunerea mâlului;
h) investiţii îndiversificarea veniturilor obţinute de
întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor
activităţi complementare;
Sprijinul prevăzut la litera (h) se acordă numai întreprinderilor din
domeniul acvaculturii, cu condiţia ca activităţile complementare care să fie legate deactivitatea de acvacultură și să fie reprezentate
de:
– investiţii specifice în activităţi de procesare a peştelui,cu
condiţia ca cel puţin 50% din materia primă să provină din
producţie proprie;
– construirea sau amenajarea unui centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali.
Pentru proiectele care prevăd diversificarea activității prin
realizarea de investiții privind:
– activităţii de procesare a peştelui, cu condiţia ca cel puţin 50%
din materia primă să provină din producţie proprie;
– construirea sau amenajarea unui centrude vânzare (magazin pescăresc)
direct către consumatoriifinali;cheltuielile totale eligibile aferente
acestor activități nu pot depăși suma de 200.000 euro (echivalentul
înlei la cursul de schimb valutar EUR/RONafișat de către INFOREURO la
data lansării apelului).
Categoriile decheltuieli eligibile pentru Cererile de finanțare depuse
în cadrul acesteimăsuri suntdetaliate după cum urmează:
1. Cheltuielipentru obţinerea şi amenajareaterenului (cheltuiala cu
achiziția terenului esteeligibilă în cuantum de maximum 10% din
valoarea totală eligibilă aproiectului, respectiv 15% în cazul
siturilor abandonate şi al siturilorutilizate anterior pentru
activităţi industriale care conţin clădiri, din totalul
cheltuielilor eligibile ale operaţiunii).
Terenul achiziționat trebuieutilizat pentru destinaţia stabilită în
cadrul operațiunii finanțate, potrivit dispozițiilor prevăzute în
contractul definanţare. În caz contrar, beneficiarul este obligat să
restituie fondurilenerambursabile aferente, potrivit dispozițiilor
legale în vigoare.
În cazul în care se achiziţionează o clădire în vedereademolării
şi utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor
operaţiunii, esteeligibil numai costul achiziţiei terenului, dacă
respectă prevederile art. 7 alin. (1) şi alin. (2) din H.G. nr.
347/2016.
În cadrulacestei categorii de cheltuieli se cuprind:
1.1. Obținerea terenului: Se includ cheltuielile efectuate
pentrucumpărarea de terenuri;
1.2. Amenajareaterenului: Se includ cheltuielile efectuate laînceputul
lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau
îndemolări, demontări, dezafectări, defrişări, colectare, sortare
şi transportla depozitele autorizate al deşeurilor rezultate;
sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/ drenuri/
rigole/ canale descurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente
(exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţiade
bază); lucrări pentru pregătireaamplasamentului;
1.3. Amenajări pentru protecția mediului și/sau aducerea lastarea
inițială:Se includ cheltuielile effectuate pentrulucrări şi acţiuni
de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadruluinatural după
terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarespaţii
verzi, şi lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului.
2. Asigurareautilităților necesareobiectivului de investiții. Se
includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţilenecesare
funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu
apă,canalizare,alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie
electrică,telecomunicaţii, drumuri de acces, care se execută pe
amplasamentul delimitatdin punct de vedere juridic, ca aparţinând
obiectivului de investiţie,precum şicheltuielile aferente racordării
la reţelele de utilităţi.
3. Cheltuielipentru proiectare și asistență tehnică includ:
3.1. Studii – cuprindcheltuieli pentru:
3.1.1. Studii deteren (studii geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice,fotogrammetrice,topografice şi de stabilitate
aleterenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie);
3.1.2. Raportprivind impactul asupra mediului;
3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcţie despecificul
investiţiei
3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obținereavize, acorduri
și autorizații, respectiv:
obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; obţinerea avizelor şi acordurilor pentru
racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă,
canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie
electrică,telefonie; obţinerea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă întocmirea documentaţiei,obţinerea numărului
cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru
protecţia mediului; obţinerea avizului deprotecţie civilă;alte
avize, acorduri şi autorizaţii
3.3. Expertiză tehnică a construcţiilor existente, a structurilor
şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice,inclusiv întocmirea de către
expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică;
3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic
al clădirilor
3.5. Proiectare cuprinde cheltuielile pentru:
3.5.1. tema deproiectare;
3.5.2. studiu deprefezabilitate;
3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general;
3.5.4. documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;
3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi
a detaliilor de execuţie;
3.5.6. proiect tehnic şi detalii de execuţie.
3.6. Organizarea procedurilor de achiziție
3.6.1. Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării
procedurilor de achiziţii publice:
cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi
multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi);
cheltuieli cu onorariile membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie,de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică înlegătură cu procedurile de achiziţie publică.
3.6.2. Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării
procedurilor de achiziţii aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor
privaţi: publicarea anunțurilor, întocmirea specificaţiilor tehnice
necesare pentru elaborarea ofertei, corespondenţă prin poştă, fax,
poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie.
3.7. Consultanță
Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
3.7.1.managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii;
3.7.2. auditul financiar.
3.8. Asistență tehnică. Se includ cheltuielile efectuate, după caz,
pentru:
3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului
– pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu
intră în tarifarea proiectului);
– pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de
Stat în Construcții;
3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnicde
specialitate, autorizat.
3.9.Cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea
dosarului cererii de finanțare
Conform art. 13 din H.G.nr. 347/2016, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita a 10%din valoarea totală
eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea prevede
construcţii-montaj sau 5%din valoarea totală eligibilă a
operaţiunii, dacă operaţiunea nu prevede construcţii-montaj.
4. Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1. Construcţii și instalații. Se cuprind:
4.1.1.Cheltuielile aferente execuţiei tuturorobiectelor cuprinse în
obiectivul de investiţie
Proiectantul trebuie să delimiteze obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi să nominalizeze cheltuielile pe
fiecare obiect.
Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în
devizul pe obiect. Cheltuielile se detaliază pe obiecte de
construcţie,iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.
Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect, conform Anexei nr. 8 laH.G. nr.907/2016.
4.1.2. Achiziții de construcții
Conform dispozițiilor art. 8 din H.G. nr. 347/2016, costul de achiziţie
al construcţiilor, cu excepţia cazului prevăzut la art. 7 alin. (3)
din același act normativ, inclusiv terenul pe care se
aflăconstrucţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ
prevederile art. 4 din același act normativ şi următoarele condiţii
specifice:
a) construcţia nu a fost achiziţionată/construită prin intermediul
unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;
b) construcţia este strict necesară implementării operaţiunii;
c) se certifică de către un evaluator autorizat și independentde
beneficiarul operaţiunii că preţul/costul de achiziţie al
construcţiilor,inclusiv terenul pe care se află construcţia, nu
depăşeşte valoarea de piaţă;
d) construcţiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce
afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor
litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul
beneficiar, aflate în curs de soluţionare la instanţele
judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.
Costul de achiziţie al construcţiilor este eligibil înlimita a 50%
din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii.
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele
aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară
pe obiecte de construcţie.
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită
montaj
Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor
şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în
instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de
construcţie.
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj și echipamente de Transport se includ cheltuielile pentru
achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj,
precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic.
Cheltuielile se detaliază pe obiecte deconstrucţie.
4.5. Dotări
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva
incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia
muncii.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.6. Active necorporale
Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale:
drepturi referitoare la brevete, licenţe,know-how sau cunoştinţe
tehnice nebrevetate.
5. Alte cheltuieli
5.1. Organizarea de şantier
5.1.1. Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de
șantier
Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării
la construcţii existente pentru vestiare/barăci/spaţii de lucru
pentru personalul din şantier; platforme tehnologice/dezafectarea
platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto;
depozite pentru materiale; fundaţii pentru macarale; reţele electrice
de iluminat şi forţă; căi de acces auto şi căi ferate;
branşamente/racordurila utilităţi; împrejmuiri; panouri de
prezentare; pichete deincendiu; cheltuieli pentru desfiinţarea
organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare
readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială,la
terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii,cu excepţia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 „Amenajări pentru protecţia mediului
şi aducerea la starea iniţială” din structuradevizului general;
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei
deconstruire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de
şantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulaţie
;întreruperea temporară a reţelelorde transport sau distribuţie de
apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a
circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;contractele de
asistenţă cu poliţia rutieră; contracte temporare cu furnizorul de
energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de
salubrizare; taxe deposit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; cheltuielile necesare
readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea
execuţiei lucrărilorde investiţii/intervenţii, operaţiune care
constituie obligaţia executanţilor,cu excepţia cheltuielilor aferente
pct. 1.3 „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea
iniţială” din structura devizului general; costul energiei electrice
şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pedurata de
execuţie a lucrărilor; costul transportului muncitorilor
nelocalnici şi/sau cazarea acestora; paza şantierului;
asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea
securităţii şi sănătăţiiîn timpul execuţiei lucrărilor pe
şantier.
5.2. Comisioane,cote, taxe. Se cuprind, după caz:
5.2.1. cota aferentă Inspectoratului de Stat în
Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcţii, republicată,
5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în
Construcţii,calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5.2.3. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC,
în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a
Constructorilor;
5.2.4. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţiade
construire/desfiinţare;
5.2.5. alte taxe.
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute
Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu
legislaţia în domeniul achiziţiilor ce face referire la modificările
contractuale apărute în timpul execuţiei.
Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual din
valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3,
2, 3.5, 3.8 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi
complexitatea lucrărilor, după cum urmează:
– 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou deinvestiţii;
– 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la
o construcţie existentă.
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare,inclusiv pentru
diseminarea informaţiilor de interes public.
6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1. Pregătirea personalului de exploatare – Cuprinde cheltuielile
necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării
corecte şi eficiente autilajelor şi tehnologiilor;
6.2. Probe tehnologice şi teste – Cuprinde cheltuielile aferente
execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor,
expertizelor la recepţie,omologărilor. În situaţia în care se
obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile
realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din
acestea.
7. Cheltuieli cuamortizarea
Conform dispozițiilor art. 6 din H.G. nr. 347/2016, prin excepție de la prevederile art. 4 alin.
(1) lit a) din același act normativ, amortizarea este considerată
cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de
la art. 4 și pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul(UE) nr.
1303/2013.
În situația activelor care fac obiectul investiției de bază,dacă
acestea au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata
proiectului,calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.
Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac
obiectul investiției de bază, după cum urmează:
➢ activele care constituie contribuția în natură;
➢ alte active deținute de solicitant care intră în
obiectul investiției de bază, care nu sunt aduse ca aport în natură
și la a căror achiziționare nu au contribuit granturile publice.
Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.
8. Cheltuieli culeasing-ul
Conform dispozițiilor art. 9 din H.G. nr. 347/2016,în cazul
leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile în situația în
care sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 din același act
normativ și următoarele condiții specifice:
a) beneficiarul operaţiunii este utilizatorul bunurilor care fac
obiectulcontractului de leasing;
b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing şi sunt justificate cu documente contabile;
c) în cazul achiziţionării bunului, valoarea cumulată a ratelor de
leasing rambursată nu depăşeşte valoarea de intrare a bunului în
contabilitatea proiectului;
d) sunt respectateprevederile art. 10 din H.G. nr. 347/2016;
e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face
obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi decătre autoritatea de management în cadrul contractului de finanţare.
9. Cheltuieli cu echipa de implementare, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert despecialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii.
Conform dispozițiilor art. 13 alin. (2) din H.G. nr.
347/2016,cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv
contribuțiile suportate de angajator șiangajat pentru personalul din
cadrul echipei de implementare a operațiunii,respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de
beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării
operațiunii,constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod
real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita:
a) a maximum 2%din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru
operaţiunea care prevede constucţii montaj;
b) şi a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii,
pentru operaţiunea care nu prevede constucţii-montaj.
10. Cheltuieli bancare și pentru obținerea de garanții, care includ:
– Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare aconturilor
astfel cum sunt prevăzute la
Capitolul I pct. 4 din Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările și completările
ulterioare;
– Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituțiebancară sau
nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din H.G. nr. 347/2016.
Conform dispozițiilor art. 11 din H.G. nr. 347/2016,cheltuielile
bancare de deschidere şi de administrare a conturilor sunt eligibile
în situaţia în care implementarea unei operaţiuni necesită
deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate,cerinţă
obligatorie prevăzută printr-o clauză explicită în contractul de
finanţare.
Dobânda rezultată din operaţiunile prevăzute anterior se deduce din cheltuielile bancare.
Costurile garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară
înregistrată în registrul special al Băncii Naţionale a României
sau ale poliţelor deasigurare, sunt eligibile în situaţia în care
garanţiile/poliţele de asigurare sunt necesare, potrivit legislaţiei
naţionale sau a Uniunii Europene.
11. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014
(active necorporale)
12. Contribuție în natură:
– Contribuția proprie aferentă terenului;
– Contribuia proprie pentru investiția de bază.
Conform dispozițiilor art. 4 alin. (2) și (3) din H.G. nr.347/2016,
cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în
limita amaximum 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de
lucrări şi/sau antrepriză, iar cheltuielile aferente subcontractării
de servicii sunt eligibile în limita a maxim 40% din valoarea totală
eligibilă a contractului de servicii.
Formularul cererii de finanțare se completează exclusiv în aplicația
electronică MySMI
https://www.ampeste.ro/?fbclid=IwAR0mF8RAhw9IdXuQnL2sottwP3f6-DXspUrJa5NYVy1VVUZrEcyLijmcLaA

Noua Schema HORECA-OUG 224-20% din pierdere- fonduri

Consultanță fonduri europene și scheme de ajutor de stat
S.C. REI FINANCE ADVISORS S.R.L.
Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi
alimentaţiei publice
Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi
alimentaţiei publice
GRANT NERAMBURSABIL
20% din pierderea înregistrată în 2020, comparativ cu anul 2019
0% cofinanţare
Solicitanții eligibili:
➤ structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate
➤ structuri de alimentaţie
➤ înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României
➤ agenţii de turism licenţiate şi ghizi de turism atestaţi
Bugetul schemei:
➤ 500 milioane euro
Criterii de eligibilitate generale:
➤ Nu erau întreprinderi în dificultate în 2019; sunt eligibile
întreprinderile care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în
dificultate ulterior anului 2019, din cauza epidemiei de COVID-19.
➤ Prin excepţie, ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor
sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31
decembrie 2019, cu condiţia să nu facă obiectul unei proceduri
colective de insolvenţă în temeiul legislaţiei naţionale şi să nu
fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.
➤ Nu depăşesc plafonul maxim de 1.800.000 Euro/întreprindere
unică (legată) pentru ajutoare oferite în cadru temporar pentru
măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul
actualei epidemii de COVID-19.
➤ Nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de
stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform
prevederilor legale în vigoare.
➤ Nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul
schemei de ajutor de stat.
Criterii de eligibilitate specifice:
➤ Își mențin activitatea pentru care au obţinut finanţare
pentru cel puţin 12 luni de la data plăţii sumelor (pentru grant <
200.000 Euro) sau 24 de luni de la data plăţii sumelor (pentru grant >
200.000 Euro)
➤ Au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două
exerciţii financiare încheiate (2019 și 2020).
Grant nerambursabil:
➤ Sunt acordate granturi în cuantum de 20% din baza de calcul,
rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN
prevăzute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020 cu modificările și
completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele
utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau
altor taxe.
➤ Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui
beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de
800.000 euro/întreprindere unică (legată)
Baza de calcul al ajutorului va fi certificată şi asumată fie de
către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă
membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România, fie de către un auditor financiar sau o
firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai
Camerei Auditorilor Financiari din România.
Cheltuieli eligibile:
➤ cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale,
mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate;
➤ datorii curente și restante față de furnizorii curenți,
inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor
încheiate;
➤ cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
➤ cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității
curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor
categorii de servicii indirecte;
➤ cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv
materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii
virusului SARS-CoV-2;
➤ cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar inclusiv
obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării
activității curente;
➤ cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje,
instalații, tehnologii, necesare reluării activității;
➤ cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu
excepția TVA deductibil si bugetele locale;
➤ cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât
și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.
Lista domeniilor de activitate eligibile:
➤ întreprinderi care dețin agenţii de turism, care desfăşoară
activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990;
➤ întreprinderi care dețin structuri de primire turistice cu
funcţiuni de cazare, care desfăşoară activităţi conform codurilor
CAEN 5510, 5520, 5530, 5590;
➤ întreprinderi care dețin structuri de alimentaţie, care
desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629,
5630;
➤ ghizii de turism care desfăşoară activităţi conform codului
CAEN 7990 și sunt organizați ca întreprinderi.

Redim
Contrast